آمینو اسید

alt

Amino Acids

آمینو اسیدها مونومرهای تشکیل دهنده‌ی پروتئین‌ها می‌باشند. این ترکیبات به عنوان ساختار پایه ای بدن جانداران شناخته می شوند.  در داخل سلول‌ها هر دو گروه آمین و گروه کربوکسیل یونیزه شده و به‌ترتیب ساختارهای NH3+ و -COO– را تشکیل می‌دهند. آمینو اسیدها از طریق پیوندهای پپتیدی و با پیوستن به یکدیگر تشکیل زنجیره‌های پلی پپتیدی و نهایتاً ترکیبات پروتئینی را می‌دهند.

شرکت آذرکاوین به عنوان یک واحد دانش بنیان کار بر روی تولید ترکیبات پپتیدی و همچنین خالص سازی و تولید ترکیبات حاوی آمینو اسید را از سال 1390 آغاز و هم اینک به عنوان یک واحد فن آور طیف وسیعی از این ترکیبات را جهت صنایع مختلف دارویــی و صنعتی تولید و ارایه می نماید.

large desktopdesktoptabletphone