محیط زیست

شرکت آذرکاوین همواره مسایل زیست محیطی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده و تلاش نموده است ضمن کمک به بهبود محیط زیست، آسیب های وارده به محیط زیست را در مجموعه خود به حداقل برساند.

در این راستا دو هدف مهم در مجموعه تدوین گردیده است: اول کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از تولید و دوم کاهش و تا حدی حذف مواد شیمیایی آلاینده محیط زیست در فرمولاسیون محصول نهایی.

در بخش اول ضمن استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۱۴۰۰۰ و اجرای دقیق آن، آلاینده های محیطی مجموعه کاهش چشمگیری داشته و در همین راستا با اجرای برنامه های مصرف بهینه انرژی و همچنین استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تولید در مجتمع های شیمیایی پیرامون خود، به عنوان شرکتی نمونه در کنترل، مدیریت و استفاده بهینه از انرژی قرار گرفته است.

استفاده بهینه از منابع انرژی ضمن کاهش هزینه های تولیدی موجب کاهش صدمات به محیط زیست می گردد. در همین راستا پروژه ای مشترک بین شرکت آذرکاوین و دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی انجام گردید که طی آن هدر رفت انرژی و استفاده بهینه از انرژی در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه تحقیقات فوق در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ارایه گردیده است.

در بخش دوم یعنی کاهش آلاینده های موجود در محصول نهایی، کار بر روی ترکیبات دوستدار محیط زیست شامل فوم های پروتئینه همچنین استفاده از ترکیبات فاقد فنول در فوم های شیمیایی و حذف گلیکول اترها را می توان از نکات ممتاز محصولات تولیدی این شرکت دانست.

گواهینامه انستیتو پاستور ایران

alt

گواهینامه زیست محیطی

alt

large desktopdesktoptabletphone